Služby

PR Slovakia sr.o., ADOS Schneider PR Slovakia s.r.o. - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti svojím pacientom po indikovaní lekára najčastejšie zabezpečuje:

 • preväz a ošetrenie rán /dekubity, bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty/
 • príprava a podanie infúznej liečby
 • podanie injekčnej a neinjekčnej terapie
 • odber krvi a iného biologického materiálu
 • komplexná starostlivosť o permanentný katéter /zavedenie len u ženy/
 • komplexná starostlivosť o kolostomický vývod
 • poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného pacienta
 • prevencia dekubitov a polohovanie
 • komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
 • komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu
 • ošetrovateľská rehabilitácia na základe odporúčania neurológa /špeciálna a štandardná dĺžka 30 min/
 • špeciálna rehabilitácia na základe odporúčania rehabilitačného lekára /FBLR/

ADOS Schneider